پایه دوازدهم

یازدهمین جلسه مشاوره تخصصی فردی آنلاین
از ۱ تا ۱۱ دی‌ماه ۹۹
با محوریت بررسی اردوی ویژه دی

لیست کامل مشاوره‌های حضوری(۲سری)، تلفنی(۴سری)، آنلاین(۴سری) و همگانی(۱۱سری) تابستان و پاییز۹۹

کلاس تلاش ۱
کلاس تلاش ۲
کلاس تلاش ۳
کلاس تلاش ۴

پایه یازدهم

دوازدهمین جلسه مشاوره تخصصی فردی آنلاین
از ۳ تا ۱۴ دی‌ماه ۹۹
با محوریت مطالعه بهینه و نحوه جمع‌بندی دروس نیمسالِ اوّل، مدیریت استرس و تمرکز در زمان امتحان
لیست کامل مشاوره‌های حضوری، تلفنی(۳سری)، آنلاین(۳سری)، گروهی(۲سری) و همگانی تابستان و پاییز۹۹

پایه دهم

دوازدهمین جلسه مشاوره تخصصی فردی آنلاین
از ۲ تا ۱۰ دی‌ماه ۹۹
با محوریت مطالعه بهینه و نحوه جمع‌بندی دروس نیمسالِ اوّل، مدیریت استرس و تمرکز در زمان امتحان

لیست کامل مشاوره‌های حضوری، آنلاین گروهی(۲سری)، آنلاین فردی(۳سری)، کلاسی(۲سری)، تلفنی(۲سری) تابستان و پاییز و دهه اول دی‌ماه ۹۹