برنامه مطالعاتی و روزانه ویژه آزمون‌های دی‌ماه ۹۹ (رشته ریاضی پویش۱)
از ۲۹ آذر تا ۲۶ دی ۹۹

برنامه مطالعاتی و روزانه ویژه آزمون‌های دی‌ماه ۹۹ (رشته ریاضی پویش۲)
از ۲۹ آذر تا ۲۶ دی ۹۹

برنامه مطالعاتی و روزانه ویژه آزمون‌های دی‌ماه ۹۹ (رشته تجربی پویش۳)
از ۲۹ آذر تا ۲۶ دی ۹۹

برنامه مطالعاتی و روزانه ویژه آزمون‌های دی‌ماه ۹۹ (رشته تجربی پویش۴)
از ۲۹ آذر تا ۲۶ دی ۹۹

دانش‌آموزان عزیز توجه فرمایید: برای حل نمونه سؤالات تشریحی و تستی می‌توانید از جزواتی که در اختیارتان قرار داده شده است، استفاده نمایید. دفترچه‌های ارائه‌شده بهترین منبع سؤالات تستی و تشریحی است.

جزوات ویژه کلاس‌ها و جمع‌بندی کلیه دروس عمومی و اختصاصی نیمسال اول به صورت تشریحی و تستی

جلسه مشاوره ویژه توضیح کامل روال آزمون‌ها و کلاس‌های دی‌ماه ۹۹
موضوعات اصلی جلسه: نحوه برگزاری آزمون‌های تشریحی نیمسال اول، ساعات و محتوای کلاس‌های دی‌ماه، روال اردوی مطالعاتی، توضیح جزوات آموزشی دی‌ماه، برنامه پیش‌آزمون منتهی به آزمون جامع نشانه۲ مورخ ۲۶دی

کلاس‌های فرهنگی و پژوهشی: کلاس خلاقیت‌های ادبی و هنری
کلاس‌های فرهنگی و پژوهشی: کلاس سازه ماکارونی
کلاس‌های فرهنگی و پژوهشی: کلاس کمیکار