کوشش ۱ از ۲۹ آذر تا ۲۶ دی ۹۹

کوشش ۲ از ۲۹ آذر تا ۲۶ دی ۹۹

کوشش ۳ از ۲۹ آذر تا ۲۶ دی ۹۹

کوشش ۴ از ۲۹ آذر تا ۲۶ دی ۹۹

کوشش ۵ از ۲۹ آذر تا ۲۶ دی ۹۹

دانش‌آموزان عزیز توجه فرمایید: برای حل نمونه سؤالات تشریحی و تستی می‌توانید از جزواتی که در اختیارتان قرار داده شده است، استفاده نمایید. دفترچه‌های ارائه‌شده بهترین منبع سؤالات تستی و تشریحی است.