سمینارهای هفتگی کارآفرینی

برگزاری سمینارهای هفتگی کارآفرینی در تابستان۹۶

با حضور نمونه های موفق به منظور انتقال تجربیات

(گزارش تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد)